Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2016 r.

Zamówienie na usługi doradcze o wartości szacunkowej do 50 000 zł netto.

Zamawiający LoVo TeleKontakt24 Sp. z o.o., oddział Lublin przy ulicy Frezerów 3, 20-209 Lublin, NIP 9570952268.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Wsparcie działalności międzynarodowej  LOVO TELEKONTAKT24”.

Zakres opracowanie dokumentu  Model biznesowy internacjonalizacji musi zostać przygotowany  zgodnie ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW stanowiącym załącznik. Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia nie jest zakup patentów, licencji, praw majątkowych dotyczących  wyników prac B+R.

Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe – Projekt „Wsparcie działalności międzynarodowej LOVO TELEKONTAKT24”

Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy

Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik numer 3 – Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty